วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาเพื่อการส่งเสริมการประกันคุณภาพ

สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาเพื่อการส่งเสริมการประกันคุณภาพ

วันที่ 5-7 มีนาคม 2553

วันที่ 6 มีนาคม 2553

นักศึกษาจาก 7 สถาบันคือ ราชภัฎนคร วิทยาลัยภาคใต้ มอ.สุราษฎร์ ม.วลัยลักษณ์ วิทยาลัยบรมราชชนนีตรัง นคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยและวิทยาลัยนาฏศิลป์นคร จำนวนประมาณ 50 คน จากสังเกตบรรยากาศทั่วไป รู้สึกเป็นการประชุมที่สบายๆ นักศึกษาผู้เข้าร่วมค่อนข้างบวกกับงานนี้ มีพื้นความรู้เรื่อง QA บ้างแต่ไม่ใช่ทุกคน

จากช่วงเช้าที่มีช่วงการให้ความรู้เบื้องต้นแล้วเป็นการเสวนาของอาจารย์ และนักศึกษาจาก 5 สถาบัน ก็ได้เห็นว่าแต่ละแห่งมีการทำงานมาตลอดถึงแม้ไม่ได้เรียกว่าทำ QA และทำในลักษณะ PCDA มาตลอด

QA เป็นงานที่นักศึกษาค่อนข้างรู้สึกว่าเป็นภาระ เป็นยาขม ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของทุกคน

สัมมนานี้มีกิจกรรมสนุกๆตลอดเวลา นักศึกษารื่นเริงกันมาก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพิ่มเติมในเรื่องของทักษะที่นักศึกษาควรมีเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง

1. ทักษะภาษาอังกฤษ

2. ทักษะ ICT/ทักษะการค้นข้อมูล

3. ทักษะการทำงานเป็นทีม คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาได้

4. ทักษะการวิจัย

5. การฝึกงาน

6. นักศึกษาควรใช้ PDCA ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

7. เวทีแลกเปลี่ยน ควรมีเครือข่าย QA ของนักศึกษา ซึ่งน่าจะสรุปได้จากเวทีภาคบ่าย

ช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเสวนาของนักศึกษา และมีกลุ่มของอาจารย์/บุคลากรอีกหนึ่งกลุ่มเน้นในเรื่องการคิดกิจกรรมเพื่อให้ทำงานเป็นเครือข่าย

กลุ่มของนักศึกษานำเสนอโครงงานได้อย่างน่าสนใจ โดยใช้แนวคิดการทำงานแบบ PCDA ในส่วนเครือข่ายมีแนวคิดหลากหลายเช่น การจัดการอบรมและนำเสนอการดำเนินการ จัดทำจุลสาร website blog QAtube (คู่แข่ง Youtube) webboard การทำปฏิทินกิจกรรมกลาง การเยี่ยมชมสถานที่ฯลฯ

ในกลุ่มอาจารย์เจ้าหน้าที่ ได้เสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและได้ข้อสรุปว่า

1. ให้มีการจัดคณะทำงานโดยแบ่งสัดส่วนเป็นกลุ่มที่ปรึกษา(ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง) กลุ่มคณะทำงาน(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายประกันคุณภาพ) และกลุ่มนักศึกษา โดยมีสมาชิกกลุ่มละ 2-3 คนต่อสถาบัน

2. เสนอให้มีการประชุมช่วงวันที่ 26-27 มิถุนายน 2553 โดยมวล.เป็นแม่ข่ายในการติดต่อ การเสนอแต่งตั้งคณะทำงานจะต้องมาจากการสรุปในการประชุมครั้งนั้น

3. แต่ละสถาบันให้ติดต่อนักศึกษาเพื่อให้ความรู้และจัดตั้งคณะทำงานจากกลุ่มนักศึกษา

4. กิจกรรมที่สามารถดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ การประชุมร่วม การอบรม ดูงาน และการฝึกนักศึกษาให้เป็นผู้ประเมินการประกันคุณภาพในสถาบันอื่น

ข้อเสนอแนะ(ส่วนบุคคล)

1. ให้มหาวิทยาลัย นำ QA เข้าไปในงานกิจกรรมนักศึกษาโดยให้ทุกชมรมได้รับทราบว่ากระบวนการทำงานของตนเองสามารถนับเป็นQA ได้อย่างไร เราสามารถทำตัวเราให้มีคุณภาพได้อย่างไร

2. ให้มีหน่วยผู้ประเมินที่ดำเนินการโดยนักศึกษา ควรเป็นกลุ่มที่ดำเนินการอิสระ อาจเป็นกลุ่มสมาชิกสภานักศึกษา