วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

18-21/3/2556 Service Science Management and Engineering (SSME)


วันที่ 18-21 มีนาคม 2556 ได้มีโอกาสเข้าอบรม “Train for The Trainer” โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม หลักสูตร Service Science Management and Engineering (SSME) ที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ วิทยากรมาจากบริษัท IBM ได้ความรู้น่าสนใจมาก และคาดว่าจะได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 วัน

Ø  การอบรมครอบคลุมเรื่องใด
ทาง SIPA ชี้แจงวัตถุประสงค์ว่า จัดขึ้นเพื่อให้ธุรกิจใกล้ชิดการศึกษามากขึ้น IBM มีองค์ความรู้ในการทำ project ใหญ่ จะมี case studies หลากหลาย PM เป็นจุดอ่อนของการทำงานอย่างมาก
เนื้อหาจะครอบคลุม Application Development and Maintenance Services, IT Project Management in Practice, Applied Test Methodology & Technique for IT Services, Business Analyst for IT Service Implementation, Big data, Business Intelligence Solutions, Mobile Application and cloud computing.
ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ เป็นที่คาดหวังว่าจะได้รับการถ่ายทอดไปให้นักศึกษา เช่นในการทำโครงงาน ไม่ใช่คิดแค่การเขียนโปรแกรมแต่ต้องมองภาพในการบริหารจัดการโครงการ
Ø  IBM บริหารจัดการโครงการอย่างไร
IBM มีการใช้ IBM use Process Asset Library based on CMMI. Compatible to CMMI level  3 at least (Defined)  

Ø  IBM มีกลุ่มที่ทำงานกับโครงการในหน้าที่ใดบ้าง
Project Management/SEPG/PQA  ซึ่งในส่วนที่มาอบรมจะเป็นกลุ่มที่ดูแล service ในกรณีที่จัดทำ new application จะมีทีมที่ทำเบื้องต้น เมื่อ engage ได้ จะส่งต่อมาให้ทีมนี้เพื่อดูแล

Ø  Process Improvement is not a continuous journey not a destination/ W. Edwards Deming
เป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลา
Ø  Service Level Agreement (SLA) คืออะไร  
คือข้อตกลงเรื่อง Key service ที่เราต้อง Achieve ถ้าไม่สำเร็จจะมีบทลงโทษ เช่นการปรับ
Ø  IBM ใช้ Project Management tools ใดบ้าง
1.       Estimation : Wide Band Delphi
2.       Project plan: Microsoft Project
3.       WPI tracking: Microsoft Project
4.       Management log
5.       Customer status report
6.       Project Completion report

Ø  สิ่งที่นักศึกษาจะบริหารโครงการวิชาโครงงาน คิดว่าต้องทำอะไรบ้าง
1.       Proposal
2.       Work Break down structure
3.       Estimation
4.       Activity Plan
a.       Start from Gantt chart
b.      Assign resources to task
c.       Set dependency
d.      Check another view(Resource, Network)
e.      Adjust
f.        Set milestone,  baseline
g.       Track project
5.       Risk Management
6.       Weekly report
7.       Documentary repository
8.       Project Completion Report