วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

20 มิ.ย.2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ดร. อุทัย ดุลยเกษมการประเมินความเสี่ยงคืออะไร
การวิเคราะห์ว่าในการดำเนินการขององค์กรหรือโครงการ ดูว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดที่อาจส่งผลให้การดำเนินไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
ความเสี่ยงคือ ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือโครงการ

ตึงตัองเริ่มต้นโดยการทำความเข้าใจว่าเป้าหมายคืออะไร

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยของเราคืออะไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้ใช้เป้าหมายนั้นเป็นเกณฑ์
ถ้าทำ SWOT โดยเป้าหมายไม่อยู่กับที่ จะทำให้ผิดพลาดหมด เช่น รพ.ที่มีแพทย์ประจำทุกสาขามากๆ ค่าใช้จ่ายจะสูงจะกลายจุดอ่อน ใช้การจ้างแพทย์ part time ดีกว่า

ความเสี่ยงบางกรณีอาจเป็นความเสี่ยงเชิงบวก

เราจะต้องมาดูว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น
เราควรให้ความสนใจกรณีความเสี่ยงสูง สูงปานกลาง และปานกลางสูง(เพิ่มกราฟิก matrix ด้วย)
โอกาส. ต่ำ    ผลกระทบ.  ต่ำ ความเสี่ยง ต่ำ
โอกาส. ปานกลาง.     ผลกระทบ.  ต่ำ ความเสี่ยง
โอกาส. สูง     ผลกระทบ. ต่ำ  ความเสี่ยง
โอกาส.  ต่ำ   ผลกระทบ.  ปานกลาง.   ความเสี่ยง

โอกาส.  ปานกลาง.   ผลกระทบ. ปานกลาง.    ความเสี่ยง
โอกาส.   สูง  ผลกระทบ.  ปานกลาง.   ความเสี่ยง
โอกาส. ต่ำ    ผลกระทบ.  สูง  ความเสี่ยง
โอกาส.  ปานกลาง.   ผลกระทบ.   สูง ความเสี่ยง
โอกาส.    สูง ผลกระทบ. สูง  ความเสี่ยง


ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมากๆ

สถานการณ์ปัจจุบัน นักเรียนเลือกจากที่ตั้ง กทม บางแสน

การบริหารความเสี่ยง สามารถทำได้เมื่อได้ผลการประเมินความเสี่ยง
เราสามารถจัดการกับปัจจัย หรือจัดการกับผลกระทบ

ทำไมคาร์ฟูจึงไม่ประสบความสำเร็จในขณะที่เทสโก้ประสบความสำเร็จ