วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการประชุมสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นอกสถานที่ 2554


ข้อสรุปจากที่ประชุมสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

26 มกราคม 2554

บ่อแสนวิลล่า แอนด็สปา

14:30 น.

1. คณบดีสรุปกิจกรรมจากที่ประชุมสำนักวิชาวันที่ 17 มกราคม 2554เพื่อแจ้งให้ทุกคนรับทราบงาน มีบางงานที่ยังไม่ชัดเจนและต้องติดตาม เช่น

  • Active Learning ในสำนักวิชา ซึ่งกำลังมีสัมมนาของมหาวิทยาลัย อยากให้คณาจารย์เข้าร่วม และในสำนักเองจะจัดการทำความเข้าใจร่วมกัน
  • โครงการจิตตะปัญญา ที่ต้องการให้นักศึกษารู้จักตนเอง รู้ศักยภาพของตนเอง จะมีข้อจำกัดว่าให้เข้าได้กลุ่มหนึ่ง เพราะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ และวิธีการอบรมที่ต้องการเวลา 3 วัน อบรมใกล้ชิด
  • โครงการทัศนศึกษาของ MTA และ IT ปีนี้เสนอไปที่สิงคโปร์ นักศึกษาต้องมีค่าใช้จ่าย ต้องให้นักศึกษาเตรียมตัว CS จะจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจ อาจจัดรวมทุกชั้นปี (งบหลักสูตรละ 3-4 หมื่นบาท ซึ่งได้รับการจัดสรรตามจำนวนนักศึกษา)
  • โครงการปัจฉิมนิเทศ ให้คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษาคิดการจัดกิจกรรม
  • โครงการไอทีแคมป์ มีการดำเนินการเบื้องต้น มีปัญหาว่าไม่มีงบ จึงต้องเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียน เป็นความร่วมมือสามหลักสูตร


2. อาจารย์อรรจน์ บรรยายเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงองค์กรแห่งการเรียนรู้" โดยลงรายละเอียดว่ากิจกรรมที่เราทำในสำนักเป็น KM แล้วหรือไม่ และจับประเด็นกิจกรรม LO โดยนำ KM มาเป็นกระบวนการ

ทัศนคติของคนในสำนักมีความต้องการเรียนรู้หรือไม่ (ถ้าไม่มีปิดสวิตซ์เรื่องนี้ได้เลย) เราอยากให้สำนักนำความรู้ใหม่มาประยุกต์และแลกเปลี่ยนกันทุกสายการทำงาน แสดงความคิดเห็นและยอมรับซึ่งกันและกัน

สารสนเทศศาสตร์ถูกคาดหวังและต้องดูว่าเรามี 5 เรื่องนี้( The fifth discipline concept ของ Peter M. Senge)
1. บุคลากรมีความรอบรู้ เราค่อนข้างได้เปรียบเรื่องนี้
2. รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง อาจารย์อาวุโส อาจารย์เด็กๆ เปิดรับระหว่างกันหรือไม่
3. การสร้างและสานวิสัยทัศน์ร่วมกัน
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
5. ความคิดเชิงระบบ

ถ้าเราสามารถเชื่อมต่อได้ว่าสิ่งที่เราทำเป็นไปตามแนวนี้หรือไม่ ตอบได้หรือไม่ว่าเราทำ LO เพื่ออะไร

สำนักวิชามีแนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไร
- สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และพัฒนาบุคลากรในองค์กรทุกระดับ
- สร้างระบบที่มอบอำนาจในการเรียนรู้ที่สนับสนุนคนในสำนักให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างคนด้วยการสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง ระบบการให้รางวัล ระบบประเมิน และสร้างวัฒนธรรมในองค์กร


27 มกราคม 2554
  • ประชุมหารือเพื่อปรับวิสัยทัศน์จากที่เคยทำมาเมื่อปี 2552 จากการประชุมที่สมุย? หา identity/uniqueness
  • คณบดีหารือว่าเมื่อกลับไปจะต้องทำ Road map ของสำนักวิชา
  • สำนักวิชาของเราน่าจะมุ่งไปเป็น I-School ซึ่งในโลกนี้มีหลายแห่ง


วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

เสวนา "รวมบริการประสานภารกิจ"

18-19 มกราคม 2554 มีงานเสวนาที่สนใจและมีโอกาสเข้าร่วมเพียงบางช่วงเพราะติดงานสอนและประชุม